Jing Hu Hotel

Print

Address:18 Baofeng Road, Dajie Town, near Jiangchuan County People's Procuratorate, Jiangchuan District, Yuxi

Hotel Tel:+86-877-8036500


this hotel's location