englishsimplified chinese

添加到收藏夾    屏南酒店預訂    屏南電子地圖
屏南
今天(周四)
2 ~ 7℃
小雨轉陰
<3級
明天(周五)
2 ~ 15℃
多云轉小雨
<3級
后天(周六)
7 ~ 18℃
小雨
<3級
大后天(周日)
6 ~ 15℃
多云轉小雨
<3級
26號(周一)
3 ~ 17℃
多云
<3級
27號(周二)
5 ~ 20℃
多云轉小雨
<3級
過去一周的天氣情況:
2月15號2月16號2月17號2月18號2月19號2月20號2月21號
11 ~ 20℃7 ~ 21℃5 ~ 15℃10 ~ 21℃10 ~ 24℃6 ~ 14℃4 ~ 10℃
多云多云轉陰多云多云多云轉小雨陰轉小雨小雨
<3級<3級<3級<3級西風<3級轉3-4級<3級<3級