Ruidu Shanglv Hotel Cangnan Jiangwan

Print

Address:Jincheng building, Jiangwan Road, near Renying Road, Lingxi Town, Cangnan

Hotel Tel:+86-577-64800999


this hotel's location