Floral Tongli ancient town 1917 Zuijiangnan Inn Suzhou

Print

Address:81 Zhuhang street, Tongli ancient town, Southeast of Changqing bridge, north gate of Jiayin Hall, Wujiang District, Suzhou

Hotel Tel:+86-18006250730


this hotel's location