Super 8 (Sanya Da Dong Hai)

Print

Address:Lanhai Lane (Lanhai Xiang), Haiyun Road (Haiyun Lu), Da Dong Sea(), Sanya

Hotel Tel:+86-898-88757755


this hotel's location