lianchengchangxinbinguan

Print

Address:Lian Hang Road 2, Guan Zhi Shan Airport * opposite the 200 meters, Jiangfang bridge head., Liancheng

Hotel Tel:+86-597-8930033


this hotel's location