CC House

Print

Address:61, YaChan, XiChong, South Australian, Dapeng, Shenzhen(61), Shenzhen

Hotel Tel:+86-13554930073


this hotel's location