Yezi Hostel

Print

Address:172, North Western, Shenzhen

Hotel Tel:+86-755-81463711


this hotel's location