Shenyang Shunlv Capsule Youth Hostel

Print

Address:24-22701, Shenyang

Hotel Tel:+86-24-23915541


this hotel's location