Shenzhen Shore Family Hostel

Print

Address:251, Shenzhen

Hotel Tel:+86-13798386760


this hotel's location