Shuhe Luye Hotel Lijiang

Print

Address:180 Zhongyi Alley Guangyi Street, opposite the Chama Gudao Museum (11), Old Town, Lijiang

Hotel Tel:+86-888-5186656


this hotel's location