CTN Canbin villa hotel

Print

Address:No.28,Long Tou Shan,Shi Ban Qiao Village(28), Yangshuo

Hotel Tel:+86-773-8820265


this hotel's location