Chuncheng Zhixing Hotel (Natie) Kunming

Print

Address:38 Daguan street, near Xichang Road, Wuhua District, Kunming

Hotel Tel:+86-871-66268666


this hotel's location