Print

Shangri-La Mai Zhu Kung Gar Hotel

Address:No.5 Donglang Jinlong Street, Dukezong Old Town, Zhongdian(5), Shangri-la

Hotel Tel:+86-15242214170


this hotel's location