englishsimplified chinese

添加到收藏夾    荊門酒店預訂    荊門電子地圖
荊門
今天(周四)
3 ~ 13℃
多云轉晴
北風<3級
明天(周五)
3 ~ 16℃
多云
南風3-4級轉<3級
后天(周六)
3 ~ 13℃
多云
北風3-4級轉<3級
大后天(周日)
2 ~ 15℃
多云
南風<3級
26號(周一)
5 ~ 16℃
小雨
南風<3級
27號(周二)
5 ~ 14℃
小雨轉多云
南風<3級
過去一周的天氣情況:
2月15號2月16號2月17號2月18號2月19號2月20號2月21號
4 ~ 8℃4 ~ 15℃6 ~ 15℃5 ~ 7℃6 ~ 9℃3 ~ 8℃3 ~ 7℃
多云轉陰多云轉晴多云轉小雨小雨小雨小雨小雨轉陰
南風<3級南風<3級東南風<3級轉3-4級北風3-4級北風3-4級轉<3級北風<3級轉3-4級北風<3級