englishsimplified chinese

添加到收藏夾    寧德酒店預訂    寧德電子地圖
寧德
今天(周四)
8 ~ 11℃
小雨轉多云
<3級
明天(周五)
8 ~ 15℃
多云轉小雨
<3級
后天(周六)
9 ~ 19℃
小雨
<3級
大后天(周日)
10 ~ 16℃
小雨
<3級
26號(周一)
9 ~ 16℃
多云轉晴
<3級
27號(周二)
9 ~ 19℃
多云轉小雨
<3級
過去一周的天氣情況:
2月15號2月16號2月17號2月18號2月19號2月20號2月21號
13 ~ 20℃10 ~ 21℃9 ~ 13℃13 ~ 20℃13 ~ 22℃11 ~ 15℃9 ~ 14℃
多云轉小雨陰轉多云多云多云多云轉陰陰轉小雨小雨
<3級<3級<3級<3級西風<3級<3級<3級